Kako djeluju noviji antikoagulansi?

Autor: Doc. dr Mirjana Vasilj, specijalist interne medicine, subspecijalist kardiologije

Poremećaji masnoća u krvi (dislipidemija), povišen krvni pritisak (hipertenzija) i fibrilacija atrija (nepravilan i često ubrzan rad srca), su tri najvažnija faktora koji povećavaju rizik za nastanak moždanog udara i prolaznih ishemičnih napada (TIA). Prema analizi podataka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Velike Britanije, više od pola pacijenata koji su imali moždani udar ili TIA nisu uzimali antikoagulanse (lijekove protiv zgrušavanja krvi), antihipertenzive (lijekovi za sniženje krvnog pritiska), hipolipemike (lijekovi za snižavanje masnoća) iako jedan ili više od njih ima kliničku indikaciju za prevenciju moždanog udara. Procjenjuje se da bi se optimalnim propisivanjem antikoagulansa, antihipertenziva i hipolipemika moglo spriječiti 12 hiljada prvih moždanih udara godišnje u Velikoj Britaniji.

Antikoagulansi su grupa lijekova koji, uz antihipertenzive i hipolipemike, smanjuju učestalost moždanog udara kod osoba sa faktorima rizika. 

Stariji antikoagulansi su desetljećima bili lijekovi izbora u sprečavanju moždanog udara i venske tromboembolije kod bolesnika sa atrijalnom fibrilacijom. Međutim, stariji antikoagulansi imaju tzv. uzak terapijski prozor, zbog čega je kod pacijenata koji ih primaju neophodno često vađenje krvi zbog provjere statusa faktora koagulacije što zahtijeva prilagođavanje doziranja, a zbog rizika od krvarenja. Razvoj novih antikoagulanasa i njihova primjena u terapiji, korak je naprijed u tretmanu pacijenata. Novije smjernice i iskustva opravdavaju uključivanje novih lijekova za liječenje venske trombembolije umjesto starijih antikoagulanasa.  Velika prednost je u tome što je novijim antikoagulansima mnogo lakše koordinirati od starijih – niskomolekularnog heparina i varfarina. 

Rivaroksaban je novi antikoagulans koji djeluje kao inhibitor faktora Xa i ima dokazanu efikasnost i sigurnosni profil. Rivaroksaban pokazuje bolju efikasnost u odnosu na ostale antikoagulanse i ne zahtijeva kontrolu doze jer djeluje selektivno, odnosno ciljano na odgovarajuće ćelije. U odnosu na stare, ali i novije antikoagulanse, rivaroksaban ima bolji sigurnosni profil i ukoliko izazove krvarenje, ono je isto ili blaže od krvarenja koje se javlja sa starijim lijekovima. U odnosu na starije antikoagulanse, ima manje interakcija sa hranom i lijekovima, što pacijentu daje olakšava primjenu. 

Nove lijekove, u prvom redu rivaroksaban, karakteriše jednostavnije doziranje, jedna tableta jedanput dnevno. U odnosu na starije antikoagulanse, nije potrebno pratiti parametre kojima se provjerava rizik od krvarenja.  Ovo je vrlo bitno ako se uzme u obzir da je inače teško održavati stabilne vrijednosti ovih parametara.

Pored efikasnosti i sigurnosti primjene, novi antikoagulansi poput rivaroksabana, poboljšavaju kvalitet života pacijenata jer pružaju izvjesnu dozu komfora u primjeni i provođenju terapije, obzirom da se jednostavno primjenjuju te nije neophodno konstantno raditi kontrolne nalaze.

Facebook komentari