Medicinski dokazi o efikasnosti primjene vitamina B12 u praksi ORL ljekara

Autor: dr. Aziz Šukalo

VESTIBULARNI NEURITIS

– Mekobalamin ili metilkobalamin je aktivna forma vitamina B12 i ima neurotrofična svojstva što znači da ima sposobnost da ubrzava obnavljanje oštećenih nervnih vlakana. Metilkobalamin oštećenom nervu obezbjeđuje neophodne supstance za sintezu proteina, fosforne kiseline i fosfolipida s ciljem obnove nerva. Zahvaljujući ovim karakteristikama, metilkobalamin pokazuje pozitivne terapijske učinke u liječenju vestribularnog neuritisa i drugih sličnih oboljenja. Na osnovu navedenog metilkobalamin se preporučuje u kombinaciji sa vestibularnim rehabilitacijskim treningom u liječenju vestibularnog neuritisa.

Uočeno je da se oko 60% pacijenata sa akutnim vestibularnim neuritisom vraća na stanje prije bolesti te da je stopa povratka bolesti visoka. Pacijenti sa vestibularnim neuritisom imaju veliki rizik za nastanak vertiga koji je često praćen sa refraktornim benignim paroksizmalnim pozicijskim vertigom. Kod ovih je pacijenata kombinacija metilkobalamina sa rehabilitacijskim treningom i drugim lijekovima (kortikosteroidi prvenstveno) bila efikasna i sigurna.

BELOVA PARALIZA

– U liječenju Belove paralize konkomitantna terapija metikobalaminom uz kortikosteroidnu terapiju pokazala se efikasnijom od kortikosteroidne monoterapije, te je također monoterapija metilkobalaminom bila efikasnija od monoterapije kortikosteroidima. Dnevna doza metilkobalamina koja se preporučuje u liječenju Belove paralize je 5 mg (5000 mcg) u trajanju 1 do 3 sedmice.

HRONIČNI TINITUS

– Vitamin B12 se pokazao efikasnim u liječenju hroničnog tinitusa. U citiranoj publikaciji je ordiniran parenteralno (uz napomenu da je poznata ekvivalentnost primjene parenteralne i sublingvalne primjene vitamina B12 u obliku hidroksikobalamina parenteralno i metilkobalamina sublingvalno, Bensky MJ, Ayalon-Dangur I, Ayalon-Dangur R, Naamany E, Gafter-Gvili A, Koren G, Shiber S. Comparison of sublingual vs. intramuscular administration of vitamin B12 for the treatment of patients with vitamin B12 deficiency. Drug Deliv Transl Res. 2019 Jun;9(3):625-630.). U ovoj je studiji vitamin B12 ordiniran u dozi od 2500 mcg na dan u trajanju od 6 sedmica.

PARALIZA GLASNICA

– Nedostatak vitamina B12 može uzrokovati paralizu glasnica što je pokazao prikaz slučaja pacijenta sa dijabetes melitusom na terapiji sa metforminom čija dugogodišnja primjena uzrokuje deficit vitamina B12. U terapiju kod ovih pacijenata treba obavezno uključiti metilkobalamin.

OTOTOKSIČNOST USLIJED PRIMJENE GENTAMICINA

– Metilkobalamin se pokazao efikasan i u liječenju ototoksičnosti u in vitro ispitivanjima (ototoksičnost kod eksper.životinja je bila uzrokovana gentamicinom).

Facebook komentari