Šta je neuropatska bol i kako je liječiti?

Piše: dr. Dijana Đerić, specijalista porodične medicine Dom zdravlja Prijedor

Bol je neprijatno individualno, subjektivno senzorno i emocionalno iskustvo vezano za neku bolest. Akutna i hronična bol su čest razlog dolaska pacijenata u ambulante porodične medicine. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) u saradnji sa IASP (Internacional Association for the Study of Pain) i EFIC (European Pain Federation) 2001. godine usvojila je deklaraciju kojom se otklanjanje boli proglašava osnovnim ljudskim pravom. U Deklaraciji IASP-a i EFIC-a iz 2004. godine navodi se da je akutna bol simptom samog oštećenja, a hronična bol bolest sama po sebi. Svaku bol koja traje duže od tri mjeseca smatramo hroničnom boli.

Psihološko stanje

Neuropatski bol prvenstveno je posljedica oštećenja ili disfunkcije perifernog ili centralnog nervnog sistema, a ne podražaja receptora za bol. Ova bol ima neke svoje osobenosti po kojima se značajno razlikuje od boli koja se javlja kod povrede tijela, naprimjer kada se neko posiječe na oštar predmet. Neuropatski bol javlja se bez ikakve bolne draži ili nakon što je bolna draž prestala da djeluje. Po toku je hronična, što znači da traje mjesecima, pa i godinama. Bolesnici je opisuju kao osjećaj žarenja, paljenja, trnjenja, sijevanja ili žiganja. Bol može nastati nakon povrede bilo kojeg dijela nervnog sistema, bilo perifernog ili centralnog, a može zahvatiti i simpatički nervni sistem (bol posredovana simpatikusom).
Na neuropatski bol upućuju karakteristični simptomi koji se javljaju nakon dokazanog ili nedokazanog oštećenja živca (npr. amputacija, šećerna bolest). Neuropatski bol narušava kvalitet života bolesnika ali i onih koji žive u njihovom okruženju. Pacijentu je reducirana fizička aktivnost, ima poremećaj sna, gubitak apetita i slabljenje imunog sistema. Zbog porasta broja oboljelih od dijabetesa očekuje se da će do 2030. godine biti duplo više osoba oboljelih od dijabetesa, a samim tim i dijabetesnih neuropatija kod osoba srednjih godina, od 50 do 60 godina života.

Prihvatanje boli

Bez postavljanja prave dijagnoze, rehabilitacije i psihosocijalnog prihvatanja boli nema pravog liječenja neuropatske boli. U slučaju periferne lezije živca, potrebna je imobilizacija kako bi se izbjegla pojava trofičkih promjena, atrofija i ankiloza zgloba. Ponekad je potrebna hirurška intervencija. Od početka liječenja potrebno je posebnu pažnju posvetiti psihološkom stanju i u slučaju potrebe provesti odgovarajuću terapiju. Takođe, potrebno je brzo otpočeti s liječenjem tjeskobe i depresije. Cilj terapije je unaprijediti kvalitet života pacijenta, redukovati intenzitet i učestalost boli, postići efikasnost i bezbjednost. Nekoliko vrsta lijekova pokazalo se djelotvornim u liječenju neuropatskog bola, premda se potpuno izlječenje rijetko kada postiže. Uporedo sa lijekovima, u terapiji neuropatskog bola primjenjuju se i nefarmakološke metode liječenja. Različite metode fizikalne terapije, zatim kognitivna i bihejvioralna terapija. Navedene metode liječenja, koje sprovode multidisciplinarni timovi koji pored neurologa uključuju fizikalnog terapeuta i psihologa, pokazale su se efikasnijim u liječenju oboljelih od neuropatske boli od liječenja gdje se samo primjenjuju lijekovi. Veliko strpljenje i upornost bolesnika i ljekara neophodni su preduslovi za uspješno liječenje neuropatskog bola.

Facebook komentari