Uloga analgetika u terapiji povreda

Autor: Dr. Semir Bolić, specijalizant opšte hirurgije

Bol je peti vitalni znak koji upozorava na nastanak ili mogućnost nastanka ozljede kao patofiziološkoga zbivanja. Nakon bolnog podražaja nastaje električni impuls koji putuje osjetnim živcima do kičmene moždine i nakon toga kroz kičmenu moždinu u CNS, gdje se u kori velikog mozga signal prepoznaje i tumači kao bol.  Međunarodna organizacija za proučavanje bola (IASP, International Association for the Study of Pain) dala je definiciju bola kao neugodnog osjetnog i osjećajnog iskustva povezanog s pravom ili potencijalnom ozljedom tkiva, ili uvjetovano tom štetom ili ozljedom. 

Bol utiče na ukupni kvalitet života bolesnika, narušavajući:

– fizičko stanje – uslijed same bolesti ili postupka liječenja

– emotivno stanje – uslijed stalnog osjećaja bola ili gubitka funkcionalnosti 

– duševno stanje – uslijed osjećaja krivnje, propitkivanja samog sebe 

– finansijsko stanje – zbog nesposobnosti za rad ili troška postupka liječenja.

Zbog toga je Svjetska zdravstvena organizacija donijela Standarde liječenja bola, kojima je određeno pravo pacijenta na odgovarajući pristup i liječenje bola.

PODJELA BOLA

Bol se može podijeliti prema:

– trajanju: na akutni i hronični bol 

– etiologiji:  na maligni i nemaligni bol

– patofiziologiji: nociceptivni (somatski i visceralni) i neuropatski bol

S obzirom da nam je fokus na povredama treba reći nešto o akutnom i hroničnom bolu izazvanom povredama. Akutni bol je najčešće uzrokovan ozljedom i ima zaštitnu ulogu, ukazujući na stvarno oštećenje tkiva. Javlja se naglo i prijašnjom definicijom je bila ograničena na rok od šest mjeseci, međutim danas se ograničava na vrijeme od tri mjeseca ili na vrijeme potrebno za liječenje/oporavak. To su glavobolja, zubobolja, dismenoreja, bol nakon udarca, padova, saobraćajnih udesa, lomova, distenzija, kontuzija… Hronični bol traje i nakon vremena oporavka od ozljede (>3 mjeseca).

Uticaj bola na druge organske sisteme:

MJERENJE INTENZITETA BOLA

Za određivanje intenziteta bola primjenjuju se jednodimenzionalne skale bola i multidimenzionalni upitnici. Oni zapravo daju subjektivnu procjenu bola, odnosno, osjećaj bola, što znači da je to njegovo lično iskustvo. Zbog emocionalne komponente bola, ne postoji instrument kojim bi se jačina bola mogla izmjeriti. Jednodimenzionalne skale mjerenje bola se provodi numeričkom ljestvicom (engl. Numeric Rating Scale – NRS) s oznakama od 0 – bez bola, do 10 – najjača moguća bol, a između su oznake gradacije bola: slaba bol, umjerena bol, jaka bol. Kako je često pacijentima teško brojevima odrediti jačinu bola, danas su u primjeni vizualno-analogne ljestvice (engl. Visual Analogue Scale – VAS), odnosno, kombinacija slikovne s numeričkom ljestvicom. VAS ljestvice su razvijene na osnovu prve ljestvice koju su napravili Wong i Baker za određivanje bola kod djece, gdje izraz lica opisuje stanje bola. 

TERAPIJA BOLA

Prema ATK (Anatomsko-Terapijsko-Kemijska klasifikacija lijekova) grupama primjenjuju se lijekovi iz grupe N i M: NSAIL (nesteroidni antiinflamatorni lijekovi), analgetici i lokalni anestetici, ali se u liječenju bola primjenjuju i psihotropni lijekovi iz grupe antiepileptika i psihoanaleptika (triciklički antidepresivi), kao pomoćni analgetici ili koanalgetici. Koanalgetici se ponekad daju sami za neuropatsku bol, ali najčešće u kombinaciji s analgetikom pri čemu pojačavaju učinak analgetika i istovremeno djeluju na psihičke komorbiditete.

S obzirom da obrađujemo bol nastalu nakon povreda, jasno je da se radi o nociceptivnom bolu koji nastaje kao posljedica podražaja nocicpetora u koži,mišićima, kostima ili unutrašnjih organa. Za ovakvu vrstu bola prema preporukama SZO, a ujedno i prema našim ambulantnim iskustvima najbolje su efekte i benefite za pacijenta dali NSAIL. 

NSAIL djeluju inhibicijom enzima ciklooksigenaze (COX-1, COX-2) čime se smanjuje stvaranje prostaglandina iz arahidonske kiseline. Prostaglandini sami ne uzrokuju bol, već djeluju na histamin i bradikinin te se time smanjuje osjetljivost nociceptora na oslobođeni histamin i bradikinin, smanjuje se bol i istovremeno upala.

Jedan od lijekova koji spadaju u gore navedenu skupinu je i lijek Bolex® koji se prema našim iskustvima pokazao kao lijek izbora kod kontuzija toraksa, prijeloma rebara i grudne kosti, abscesnih kolekcija, sinusa pilonidalnih, kontuzije abominalnih mišića te u liječenju postoperativnog bola. Ono što smo primjetili na kontrolama pacijenata, a što je veliki benefit, da se neželjeni efekti na gastrointestinalni trakt, a posebno na želudac, javljaju rijetko. Nismo primjetili komplikacije u smislu  krvarenja i  ulkusne bolesti. Može se djelovati profilaktički pa uz Bolex® uvijek ordinirati i Fenix Neo®.  Kod velikog broja kontuzija grudnog koša sa srednjim intenzitetom bola, odlične rezultate na smanjenje bola dali su Dolorex® tablete 25 mg u kombinaciji sa Difen® gelomManji intenzitet bola i lakše  distenzije mišića i uganuća tretirali smo sa Kamfart®  kremom koja se pokazala  dovoljnom u smanjenju upale i bola. S obzirom da se jedan hirurg svakodnevno susreće sa mnogim ranama, upalama i povredama kože, ovdje treba spomenuti i kremu  Argedin® te  Lysoderm® krema.

Sa stanovišta teorije komunikacije u doktorskoj praksi, svi pacijenti s bolovima se ubrajaju u skupinu pacijenata s posebnim potrebama. Naime, uslijed psihičke komponente doživljaja bola, prag komunikacijske tolerancije kod pacijenata može biti narušen. S jedne strane pacijent želi, gotovo nestrpljivo, brzo i efikasno oslobođanje od bola, a s druge strane zbog bola može biti nervozan, svadljiv i čak agresivan ili, upravo suprotno, potišten, samosažaljevajući, ponekad očajan. Bez obzira koliko taj bol može biti blagog intenziteta, psihički odgovor na bol može biti znatan, posebno ako u životu pacijenta postoje neke dodatne stresne situacije. Razgovor s pacijentom koji trpi bol zahtijeva punu empatiju, pokušaj razumijevanja njegovog stanja i iskrenu namjeru da mu se pomogne. Svaki doktor je dužan promptno djelovati i na vrijeme propisati određene analgetike, a sve u cilju sprečavanja mogućih komplikacija. 

Facebook komentari